Spring Winter

winter_AV

It’s funny, but I kind of both hate and love winter. I hate it for the ‘freezing and chilly’ part and love it for the ‘winter sports’ part. (Still doesn’t make any sense, right?)

Je to srandovní, ale tak nejak mám i nemám ráda zimu. Nemám pro tu mrazivě studenou část, mám pro mé oblíbené zimní sporty. (Pořád to moc nedává smysl.)

I must admit, that this year we haven’t really had a proper winter here in the Central Europe which makes me kind of happy as I was given a longboard last Christmas and honestly can’t wait to finally try it out (it will be also a part of one of my upcoming art pojects, but I will write about this when it’s the right time)! On the other hand, this lack of winter’s had some unpredictable consequences. My friend Esteban who si enjoying his unique year in the Czech Republic at the moment hasn’t had a chance to experience the true European winter! And that is a true damage! Because now he has all the wrong idea of our coldest season and my patriotic soul cries out loud…

Musím přiznat, že to, že jsme letos ve střední Evrope zimu v podstatě neměli, je pro me vlastně dobrá zpráva. K Vánocům jsem totiž dostala longboard a už se nemůžu dočkat až ho vyzkouším! (Bude hrát roli v jednom z mých nadcházejících art projektů, ale o tom až později.) Na druhou stranu, nedostatek zimy přinesl nečekané důsledky. Můj kamarád Esteban, který si právě užívá svůj rok v České republice, neměl ani možnost zažít tu pravou českou zimu! A to je velká újma! Protože teď má naprosto špatné představy o našem nejstudenějším ročním období a moje vlastenecká duše pláče…

Hands up who remembers the kind of winter when it snowed so terribly much that we couldn’t even walk/drive properly! There were icicles threating us all around and almost every sidewalk, road or passage was frozen and slippery. And everything was beautifully white and flashy. (Well, this sounds more like the setting of the movie ‘Jack Frost’.)

Ruce nahoru, kdo si pamatuje ty zimy, kdy sněžilo tak moc, že jsme nemohli ani pořádně chodit/řídit! Všude nás děsily rampouchy a snad každý chodník, silnice nebo cesta byla zamrzlá a klouzavá. Všechno bylo bílého a třpytivé. (No dobře, to zní spíš jako kulisy ‘Mrazíka’.)

But that’s obviously not happening this year. Happy spring holidays! Ale to se očividně letos dít nebude. Hezké jarní prázdniny!

A.

P.S.: I appologize for today’s ‘more spontaneous than usual’ post. I am in Tibet meditating about life. Omlouvám se za dnešní o trochu spontánější post. Jsem v Tibetu a medituji o životě.

P.S.: Just kidding I’m enjoying freedom in the italian part of Alps. Ciao! Dělám si srandu, užívám si svobody v italské části Alp. Ciao!

3 thoughts on “Spring Winter

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s