Nail Art

nail_art

Whenever I think of artists’ hands I imagine colorful nail decorations and patterns, multiple small rings, some ornamental huge rings and an arm candy. And a tattoo.

Když si představuji ruce výtvarníka, vidím barevné laky a vzory, spousty malých prstýnků, pár velkých ornamentálních prstenů a spoustu náramků. A tetování.

But if you think about it- could an artist have so many things on their hands and still be able to work? Well, I don’t know how about you, but I really can’t draw with ten rings on each of my fingers. Frankly, I can’t even clench a fist with my fingers bandaged all around. No matter how cool and boho it might look.

Jenže když se nad tím zamyslíte, může vůbec výtvarník s tolika věcmi na rukou pracovat? No, nevím, jak vy, ale já nemůžu kreslit s deseti prsteny na každém prstu. Upřímně, nemůžu ani zatnout pěst, když mám všechny prsty kolem dokola ověšené. Ať to vypadá sebevíc stylově a bohémsky.

When I draw, I just need to clench my fist really tight because otherwise- my lines would be terribly blurry. And it’s the same with nail polish! I think that having some beautiful pattern on each of your nails is super cute and creative but what is it like to sew with those? Impossible, to be honest! Firstly, my fingers feel completely different from when I “go natural” and secondly- when you use pins (and you obviously do, when you are sewing), the pins ALWAYS ruin the polish layer because they make marks. Or is it just me being so clumsy? Plus some types of fabric can actually attach to your nails! Argh!! Imagine working with silk (or satin) and tearing a thread by accident. Yes, that happens.

Když kreslím, potřebuji mít pěst pevně zatnutou, jinak bych všechny linky kreslila kostrbatě a rozmazaně. A stejně tak, když mám nalakované nehty! Vím, že mít všemožné vzory na prstech je asi roztomilé a super kreativní, ale jaké to je s takovými nehty šít? Nemožné, abych řekla pravdu. Zaprvé- prsty se s nalakovanými nehty chovají jinak a zadruhé- když používáte špendlíky (což předpokládám, že u šití ano), špendlíky mají takovou skvělou schopnost nechávat ve vrstvách laku rýhy. Nebo jsem jen příliš nešikovná? Navíc některé látky se dokonce na lak chytají! Bože! Představte si, že pracujete s hedvábím (nebo saténem, když už jsme u toho) a zachytnete se o nitky v látce, kterou tím omylem trochu natrhnete. Ano, to se stává.

Also, whenever I try to put a nail polish on my nails, it never ends up the way I wanted. I start off with my left hand (painted with my right hand) trying to do it “the pro way” (meaning- with only three strokes), then I get mad trying to fix it with other tiny lines which leads to terrible “over-covered” nail. As soon as I reach the final fifth nail on my first hand, I am facing other trouble- coloring my right hand with my left hand that has just been colored. Plus we all know how it is with left hands for right-handed people, right?! Anyways, somehow I successfully finish both of my hands and wait for them to dry. After prescribed five minutes, I try to “act normal” but unfortunately, my nail polish isn’t all dry yet, so I smudge it on both of my hands.

Kromě toho, kdykoliv se snažím nanést lak, nikdy to nevyjde tak, jak má. Začnu lakováním levé ruky (pravou rukou)snažíc se dělat to „profesionálně“ (= třemi tahy štětce), pak se rozčílím a snažím nehet domalovat malými linkami všude kolem, což ústí v nehezky „přelakovaný“ nehet. Jakmile domaluji pátý nehet na mé první ruce, narážím na další problém- lakování mé pravé ruky levou rukou, která byla právě nalakována. Navíc, všichni víme, jak na tom jsou praváci s levou rukou, ne?! Nakonec se mi nějakým způsobem podaří dolakovat i druhou ruku a čekám, až obě uschnou. Po předepsaných pěti minutách se snažím chovat normálně, čímž si bohužel rozmazávám lak po obou rukách.

And that is why I never wear nail polishes. | A proto nikdy nenosím laky na nehty.

7 thoughts on “Nail Art

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s