To Feather or Not to Feather

feathers_AV

Last thursday, I had a pleasure of attending Blanka Matragi‘s new collection fashion show  happenning in the Prague Municipal House and… there was one particular element over which I’ve been having a bee in my bonnet… And it’s feathers!

Minulý čtvrtek jsem měla tu čest navštívit přehlídku nové kolekce Blanky Matragi, konající se v pražském Obecním domě a… všimla jsem si jednoho prvku, který mi vsadil brouka do hlavy. A to peří!

As you all probably know, Blanka is not a TRADITIONAL designer… (What does a “traditional designer” mean?) She is famous for her hand-painted and heavily embroidered shiny gowns that are worn by princesseses from the Persian Gulf and when she does a RTW collection, it’s not a RTW collection how we know it. It still has a lot of shine, embroidery and strass.

Jak jistě všichni víte, Blanka není úplně TRADIČNÍ návrhářka… (Co vůbec “tradiční návrhář” znamená?) Je známá pro ručně malované, hustě vyšívané blýskavé róby, které nosí princezny v Perském zálivu a když se vrhne na RTW kolekci, tak to nikdy nedopadne jako klasická RTW kolekce. Vždy má v sobě spoustu lesku, výšivek a štrasu. 

Blanka herself is a little controversial topic. Some people love her, some find her work just cheesy. The “Phoenix collection” was no exception. I must say, that when the first models entered the runway I was a little disappointed. From how much this events had been anticipated- I expected more. Well, not more… NEW. I was looking forward to seeing new silhouettes, techniques, colors… but everything remained the same… By all means- Blanka is great at what she does. And that is making expensive glamorous gowns that only royals (Speaking of Royals- do you like this Lorde’s song? I LOVE it!) or certain group of society can afford. But I am sorry to say, that she got stuck at this point. She isn’t moving forward which could really harm her in the future.

Blanka je sama o sobě velmi kontroverzním tématem. Někteří ji milují, jiným připadá její práce kýčovitá. Kolekce “Zrození Fénixe” nebyla výjimkou. Musím přiznat, že když vešly první modelky na molo, byla jsem trochu zklamaná, protože jsem čekala víc. Tedy, ne víc… něco NOVÉHO. Těšila jsem se na nové siluety, techniky, barvy… ale vše zůstalo stejné. Blanka je bezesporu skvělé v tom, co dělá. A to je vytváření nákladných a okázalých šatů, které si může dovolit snad jen královská rodina nebo vybraná skupina společnosti. Je mi to líto, ale myslím, že se zasekla v tomto bodě. Nepokračuje vpřed, což by jí mohlo v budoucnu hodně uškodit.

But moving on to the feathers…. (I am such a terrible subject-keeper!! Can you keep on track with me?)

Ale abych se přesunula k peří… (Já vážně nedokážu udržet téma!! Stíháte mě?)

As Matragi’s new collection was called “Phoenix reborn” you could probably tell, that feathers appeared quite frequently. I found myself deciding whether it’s still elegant or simply… cheesy. Where is the boundary between looking like a peacock and beeing hinghly elegant? Does the amount of feather count or is it the color? And by color we mean the color of the feathers or the whole outfit?

Jelikož byla Blančina nová kolekce nazvána “Zrození Fénixe”, pravděpodobně je vám jasné, že peří v ní hrálo poměrně klíčovou roli. Musela jsem se rozhodovat, jestli je to ještě pořád elegantní nebo jednoduše… kýčovité. Kde je hranice mezi tím, vypadat jako páv a tím být prudce elegantní? Záleží na množství peří nebo je to o barvě? A když mluvíme o barvě- jde o barvu peří nebo celého outfitu?

What do you think? Are feathers agreeable at some point? Or is it just so over line? Let’s discuss this!

Co myslíte? Je peří někdy vhodné? Nebo je to prostě přes čáru? Pojďme to probrat!

A.

P.S.: My first exhibition is oficially over! Thank you for all of your support, it means a lot to me! :) In case you are interested in buying any of the drawings, contact me through email! :) Cheers!

P.S.: Moje první výstava je oficiálně u konce! Děkuji vám všem za podporu, moc si jí vážím! :) Pokud máte o nějakou kresbu zájem, stačí mi napsat email. :) 

One thought on “To Feather or Not to Feather

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s