Feeling blue

feeling_blue_AV

After all the madness happening recently, I’ve been feeling kind of blue…

Po tom všem blázinci, který se v poslední době děje, mi je tak trochu na nic…

My watch  and my mobile phone broke down at almost the same time (like completely, no life here- so if you’ve been trying to reach me in the past couple of days I am sincerely sorry, try it the old-fashioned way!) and let’s face it- how can you possibly survive without these two gadgets nowadays? I cannot even tell you how lost I am! I keep asking people around me what time it is or begging them to let me use their phones for at least a minute which makes me feel like an old grandma. (Apart from my nana, naturally!)

Moje hodinky a mobil přestaly fungovat skoro ve stejnou dobu (jako naprosto bez života- pokud jste se se mnou v poslední době snažili spojit, pak se moc omlouvám, zkuste to tou staromódní cestou!) a upřímně- jak může někdo v dnešní době bez těchto dvou geniálních přístrojů přežít? Nedokážu ani popsat jak jsem ztracená! Neustále se ptám lidí kolem na čas a prosím je, aby mi alespoň na chvilinku půjčili své mobily a připadám si u toho jako stará babička. (Kromě té mé, přirozeně!)

Plus  I’ve had so many errands concerning my exhibition and future artistic career (I am so exhausted that it doesn’t even make me feel excitied!!!) that I barely got enough sleep  for me and my student life. And no, I don’t mean the never-ending-parties-kind-of-student-life. Sometimes I feel like my body must explode at some point and it usually leads me to a conclusion that without one particular extra-demanding activity (aka “school”) my time-managment would be perfect! Gosh, I so can’t wait for this semester to be over and it has just started! Please help me! The only thing that sustains me is that I got an invitation to one very special fashion event happening in Prague this Thursday! Someone knows what I mean? Keep an eye on my Twitter and Instagram to get more info!

Navíc díky schůzkám ohledně mé výstavy a (snad) budoucí umělecké kariéry (jsem tak vyčerpaná, že mě to skoro ani nevzrušuje!!!) mám stěží dostatek spánku pro mě a můj studentský život. A ne, nemyslím tím ten bujarý studentský život. Někdy mám pocit, že moje tělo musí jednou explodovat a vede mě to k závěru, že kdybych ze seznamu aktivit vyskytla tu nejvíce vyžadující (také známá jako “škola”), všechen čas by do sebe perfektně zapadal! Proboha, ať už je konec tohohle děsivého pololetí! Prosím pomoc! Jediná věc, která mě udržuje při životě je to, že jsem byla pozvána na jednu velmi speciální módní akci, konanou tento čtvrtek v Praze! Víte, co mám na mysli? Sledujte můj Twitter a Instagram pro další info!

But to get to the core- I realised that I haven’t done yoga for almost seven months! This hurts even writing it! And that counts, my dear! If you wonder how this could possibly happen (knowing that I am an eternal yoga enthusiast)- I’ve been experiencing some health issues concerning my spine which caused me to grumble even more than usual much to my friends’ displeasure. As much as everyone keeps saying that yoga helps mainly your psychical health- it IS true. In case you haven’t discivered yoga yet, go and check RachelBrathen.com and you will never feel blue again! (Or at least for some moment… Haha)

Ale abych se dostala k jádru věci- uvědomila jsem si, že už jsem skoro sedm měsíců nedělala jógu! To bolí jen napsat! A to se počítá, má drahá! Pokud přemýšlíte, jak se něco takového mohlo stát (vědíc, že jsem, byla a budu nadšený jogín snad navěky)- měla jsem v poslední době nějaké zdravotní problémy se zády, které způsobily, že jsem si stěžovala častěji než normálně, k velkému nadšení mých kamarádů. Jak už všichni říkají, jóga  pomáhá hlavně psychickému zdraví a JE to pravda. Pokud jste na jógu ještě nenarazili, jděte na RachelBrathen.com a už vám nikdy nebude na nic! (Nebo alespoň na chvilku… haha)

What do you do when you feel blue? (How rhythmic this sounds!) Co děláte, když je vám na nic? (v češtině to tak rytmicky nezní)

A.

P.S.: My exhibition closes on Tuesday February 18th! / Moje výstava končí v úterý 18. února!!

4 thoughts on “Feeling blue

  1. editalozovska says:

    Feeling blue is reason enough to get back to yoga! Gym & workouts always make me feel positive, but I wasn’t able to do that because of my health… But can’t wait to go back! xx

    • andreavytlacilova says:

      True.. I love doing yoga, it’s such a serene activity but we are on the same boat in this- my current health situation doesn’t allow me to get back to it either. Hopefully in two months :)

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s